Zespół Klinefeltera

Zespół Klinefeltera występuje u chłopców z płcią genetyczną żeńską. Dochodzi do postępującego zwłóknienia i zeszkliwienia kanalików nasiennych z następową azoospermią. Rozpoznanie zespołu przed okresem dojrzewania jest bardzo trudne. W czasie pokwitania uderza u chłopców z tym zespołem budowa gynoidalna lub androgynoidalna często bywa wyraźna gynecomastia. Charakterystyczne są małe, twarde jądra przy nieźle rozwinętym prąciu. Owłosienie pozostaje skąpe, typu żeńskiego. Rozpoznanie potwierdza biopsja jąder, wykazująca zwłóknienie i zeszkliwienie błony podstawowej kanalików nasiennych z zanikiem komórek generatywnych.

Czytaj Dalej »

POLEKOWE ODCZYNY ALERGICZNE

Wprowadzając do organizmu lek oczekuje się określonego działania leczniczego zgodnego z jego właściwościami farmakologicznymi. Niemniej jednak wielokrotnie, a ostatnio coraz częściej, jesteśmy świadkami występowania objawów określanych jako działanie niepożądane leku.

Czytaj Dalej »

Przeżarcie ściany zewnętrznej trąbki

Jeśli przeżarcie ściany zewnętrznej trąbki (lub jej pęknięcie) nastąpi w dolnej jej części, płód może również wyjątkowo pozostać przy życiu. (Otrzewna nie zostaje naruszona, a krew wylewa się między blaszki więzu szerokiego). Torebka ciążowa tworzy się wówczas z łącznotkankowego utkania więzadła szerokiego. W miarę dalszego rozwoju ciąży blaszki tego więzadła ulegają rozciągnięciu, a otrzewna, w miejscach gdzie przechodzą one na ściany miednicy i na przednią ścianę brzuszną, zostaje podniesiona i oddzielona od podłoża.

Czytaj Dalej »

ZATRUCIA CIĄŻOWE

Ciąża zawsze stawiia duże wymagania ustrojowi maitki. Kobiety młode, zdrowe i odporne znoszą ciążę doskonale, bez jakichkolwiek objawów chorobowych, natomiast osobniki ‚konstytucjonalnie słabsze mogą wykazywać mniejsze lub większe zaburzenia, które określamy jako zatrucia ciążowe. Należy dodać, że mają tu znaczenie i wpływy wewnętrzne oraz zewnętrzne, jak pobudliwość nerwowa, odporność osobnika, odżywianie, a nawet klimat i zmiany atmosferyczne.

Czytaj Dalej »

Stan dysplazji u noworodka

Stan dysplazji można wykryć już u noworodka bardzo prostym badaniem. Noworodka układa się na plecach na stole, po czym chwytając zgiętą w stawie kolanowym pod kątem prostym kończynę tak, by palec I ręki badającej leżał po stronie wewnętrznej uda, a reszta palców wzdłuż zewnętrznej jego powierzchni, wykonuje się ruch zgięcia w stawie biodrowym do kąta 9-0° wywierając lekki ucisk w kierunku długiej osi uda, a następnie ruchy odwodzenia i skręcania (ryc. 112 i 113) do wewnątrz i na zewnątrz.

Czytaj Dalej »

Rola kobiety w życiu małżeńskim

Niektóre kodeksy (szwajcarski, jugosłowiański, kodeksy obowiązujące w NRD, RFN, w niektórych stanach USA i in.) wyraźnie ograniczają karalność zgwałcenia do stosunków pozamałżeńskich. Zwolennicy bezkarności współmałżonka powołują się na wynikający z kontraktu małżeńskiego obowiązek żony do płciowego współżycia z mężem („dzielenia łoża”),’ który to obowiązek mąż może wyegzekwować nawet siłą. Trudno także w takich sytuacjach imputować sprawcy naruszenie zasad obyczajowości, wstydliwości, intymności, skoro wszystko odbywa się w zamkniętym układzie pary związanej węzłem małżeńskim. Czyn męża nie byłby jednak zupełnie bezkarny, bo odpowiadałby on z łagodniejszego przepisu kodeksu o wymuszeniu określonego zachowania od innej osoby, a nie za zgwałcenie, albowiem elementem zgwałcenia jest takie obcowanie płciowe, które jest samo w sobie czymś nagannym, jest – jak głoszą kodeksy – nierządne. Warto przytoczyć słowa polskiego teoretyka prawa karnego XIX w. F. Maciejewskiego: „Nie może być wszakże przedmiotem tego przestępstwa kobieta, która pozostaje w obowiązku iść po woli mężczyzny jako to żona, a nawet nałożnica”. Okazuje

Czytaj Dalej »

Rehabilitacja medyczna

– Działania rehabilitacyjne można w uproszczeniu podzielić na:

– usprawnianie lecznicze jako aspekt medyczny rehabilitacji. W zakres działalności z tej dziedziny wchodzić powinno przeprowadzenie wywiadu, ocena wydolności przed podjęciem leczenia, w trakcie jego trwania oraz po zakończeniu usprawniania, zabiegi fizjoterapii, w tym kinezyterapia programowana i wykonywana przez magistrów rehabilitacji. W program usprawniania leczniczego wchodzą także zabiegi psychoterapeutyczne, terapii zajęciowej ułatwiającej proces resocjalizacji osoby niepełnosprawnej oraz protezowanie i ortotyka, wielokrotnie bardzo pomocna w wykonywaniu czynności życia codziennego oraz lokomocji

Czytaj Dalej »

Proces socjalizacji – dalszy opis

Sprawą charakterystyczną dla funkcjonowania seksualnego jest konieczność podporządkowania się stosunkowo dużej liczbie zakazów, jakimi społeczeństwo „obwarowało” tę dziedzinę życia. Inaczej mówiąc, zawsze wtedy, kiedy chcielibyśmy odpowiedzieć na pytanie, jakie zachowanie seksualne jest prawidłowe w aspekcie społecznym, łatwiej jest nam wymienić zakazy, niż podać charakterystykę pozytywną. Wydaje się, że zaspokojenie jakiejkolwiek innej potrzeby nie jest tak mocno „obwarowane” wymaganiami społecznymi, pozostawiającymi jedynie niewielki margines dla swobodnego działania. Prócz stosunkowo dużej grupy zakazów są także, w niewielkiej ilości, nakazy dotyczące zachowania seksualnego. Przykładem może być nakaz współżycia seksualnego małżonków, którego niespełnienie może stanowić o orzeczeniu rozwodu lub unieważnieniu małżeństwa przez prawo kościelne (w przypadku nieskonsumowania małżeństwa). Warto jednakże w tym miejscu podkreślić, że ograniczenia w zaspokajaniu potrzeby seksualnej istniały we wszystkich okresach historycznych i we wszystkich kulturach, wskutek tego człowiek nigdy nie miał możliwości w pełni swobodnego funkcjonowania seksualnego. Pozorna swoboda seksualna w niektórych kulturach prymitywnych związana była z wprowadzeniem odmiennych, niezrozumiałych dla współczesnego Europejczyka zasad postępowania, uzasadnionych tamtejszą rzeczywistością (najczęściej względami ekonomicznymi – por. K. Pomian, 1970).

Czytaj Dalej »

Powstawanie kosmówczaków

W większości przypadków kosrr.ówczak rozwija się najpierw w macicy, czasami jednak pierwotnym umiejscowieniem guza bywa pochwa i srom, rzadziej jajowód lub jajnik. Być może, że w tych przypadkach, w których pierwotny guz rozwinął się w jajowodzie lub jajniku, w narządach tych była uprzednio ciąża pozamaciczna. Usadowienie się pierwotnego kosmówczaka w sromie lub w pochwie można by sobie tłumaczyć wszczepieniem utkania łożyskowego podczas jakiegoś zabiegu w ciąży, np. wyłyżeczkowania. Należy jednak pamiętać, że kosmówczaki mogą powstawać – wprawdzie wyjątkowo – bez uprzedniej ciąży jako guzy pochodzenia teratoidal- nego. W ten sposób można by wyjaśnić pojawienie się pierwotnych nabłoniaków nie tylko w rzadko przez nie zajmowanych narządach ustroju kobiecego, lecz również u mężczyzn (jądra). Nie jest też wyłączone, że tego rodzaju guzy robiące wrażenie pierwotnych są właściwie przerzutami utworzonymi przez pierwotne ognisko w śluzówce macicy, które później znikło bez śladu. Czytaj Dalej »

Etologia obniżenia i wypadnięcia części rodnych kobiety

Brzegi tych owrzodzeń są grube i twarde, często pokryte pokładami zmacero- wanego nabłonka i łatwo krwawią przy dotknięciu. Część pochwowa jest gruba, obrzękła i czasem bardzo twarda wskutek przerostu tkanki łącznej. Zmiany przerostowe w części nadpochwowej macicy, umożliwiające wydłużenie się tego narządu w niektórych przypadkach niezupełnego jego wypadania, są nieprawidłowością, która z reguły występuje, wskutek obsunięcia się szyjki macicy ku dołowi przy niewielkim obniżeniu się samego trzonu. Mogą or. e jednak wyjątkowo istnieć już przed wypadnięciem macicy jako wada wrodzona, a uwydatniać się dopiero w wyniku tego przemieszczenia. Jest rzeczą znamienną, że w przypadkach wrodzonego wydłużenia szyjki przerostowi ulega tylko łączno- tkankowe i mięśniowe utkanie macicy, podczas gdy gruczoły błony śluzowej i nabłonek płaski części pochwowej nie wykazuje ani śladów hipertrofii, ani też hiper- plazji.

Uchyłek pochwowy prostnicy (prostocele) jest najrzadszą ze wszystkich postaci wypadnięcia. Czytaj Dalej »