Archive for Luty, 2015

Etiologia (czynniki genetyczne) zgwałceń

Problematyka etiologii zgwałceń jest rozległa’ i skomplikowana, jej omawianie wymagałoby odrębnej pokaźnej rozprawy naukowej. W tym opracowaniu ograniczymy się do kilku ogólnych uwag na temat czynnika genetycznego. Wstępne pytanie, które tu się narzuca, brzmi: czy jest możliwe odnalezienie jakiegoś generalnego czynnika genetycznego, skoro zjawisko zgwałceń jest różnorodne, zróżnicowane zależnie od osobowości sprawców i ofiar, od układu warunków społeczno-kulturowych itp. Inne będą czynniki genetyczne zgwałceń, których dopuszczają się żołnierze w czasie wojny (zwłaszcza na kobietach ludności kraju zwyciężonego) wynikają one z potrzeby rozładowania instynktu zdobywczego, z długookresowej abstynencji seksualnej, ze starych obmierzłych zwyczajów, z przyzwyczajenia do widoku krwi (który, zdaniem niektórych seksuologów, wzmaga pobudliwość płciową) itp. Inne podłoże ma gwałt popełniony przez zboczeńca seksualnego czy też przez osobnika działającego pod ciśnieniem nadmiaru nagromadzonej energii seksualnej, którą „musi” rozładować natychmiast. Zupełnie inny charakter przybierają najczęściej występujące współcześnie w krajach rozwiniętych gwałty zbiorowe uprawiane przez bandy młodych osobników, których do zbrodni skłania nie tyle chęć zaspokojenia popędu seksualnego, ile tendencja destruktywna do dominacji, do narzucenia innym uległości. Ci młodzi ludzie mają na ogół zupełnie łatwe okazje do zaspokojenia popędu w kontaktach z rówieśnicami, bardziej atrakcyjnymi niż gwałcone dziewczęta. Toteż niektórzy badacze współcześni uważają, że tego typu gwałty nie są w swej genezie przestępstwami seksualnymi, ale mają inne uwarunkowania, w każdym razie nie biologiczne, lecz społeczno-kulturowe.

Czytaj Dalej »

Ujścia maciczne jajowodów

Nie zawsze jednak zakażenie rzeżączkowe zatrzymuje się na pograniczu szyjki i trzonu macicy. Jeśli proces zapalny przeniesie się na wyżej leżące narządy rodne, występują objawy już poważnego schorzenia. Wiele kobiet odnosi nawet początek swej choroby do tej chwili.

Zajęcie błony śluzowej trzonu macicy nie zawsze musi być również zapowiedzią następowego zakażenia jajowodów, jajników i otrzewnej (gcnorrhoea ascendens). Czasami ujścia maciczne jajowodów stanowią przeszkodę dla dalszego szerzenia się procesu zapalnego. Wówczas zapalenie śluzówki trzonu macicy jest jedynym powikłaniem rzeżączki dolnych części przewodu płciowego.

Jeśli jednak dwoinki Neissera wtargrą do trąbek i przez ich ujście brzuszne na otrzewną, występują objawy zapalenia jajowodów i otrzewnej w ich sąsiedztwie. Jajniki narażone są zawsze na zakażenie i chociaż z początku proces zapalny zwykle je omija, najbliższe jajeczkowanic otwiera dostęp bakteriom do wnętrza jajnika.

Objawy towarzyszące zajęciu przez rzeżączkę cewki moczowej i szyjki macicznej kobiety nie zawsze są burzliwe. Bolesrość i ropna obfita wydzielina, które towarzyszą tym sprawom, ustępują po upływie pewnego czasu, a pozostają tylko uplawy, które przybierają charakter śluzowo-ropny. Przewlekłe zapalenia cewki moczowej i szyjki macicznej traktowane są często przez kobiety z lekceważeniem, a ponieważ stać się one mogą przyczyną przeniesienia się zakażenia rzeżączkowego na mężczyznę, są na równi z ostrymi niebezpieczne.

Zakażenie rzeżączkowe o charakterze wstępującym może przebiegać równorzędnie z nie wygasłym jeszcze procesem zapalnym w cewce moczowej i szyjce macicznej. Niekiedy jednak mija pewien okres czasu i dopiero po ustąpieniu objawów ostrych i podostrych w dolnych częściach przewodu płciowego kobiety rozpoczyna się proces zapalny w obrębie trzonu macicy, jajowodów i otrzewnej. Dzieje się to zwykle po miesiączce (niekoniecznie pierwszej po zakażeniu), po porodzie lub po poronieniu.

MIĘŚNIE DNA MIEDNICY I MIĘŚNIE KROCZA

Mięśnie dna miednicy mają bardzo duże znaczenie dla prawidłowego położenia macicy, pochwy i pęcherza moczowego. Składają się one z dwóch warstw, z których jedną, głębszą, stanowi mięsień dźwigający odbyt (musculus levator ani), drugą, bardziej powierzchowną, tzw. przepona moczowo-płciowa (diaphragma urogénitale), rozpięta między ramionami zstępującymi kości łonowych oraz wstępującymi kości siedzeniowych, a utworzona przez głęboki mięsień poprzeczny krocza. Ku tyłowi wiązki tego mięśnia łączą się w linii środkowej z wiązkami mięśnia dźwigacza odbytu w tzw. środku ścięgnistym (centrum tendineum).

Czytaj Dalej »

Bezbolesne prowadzenie porodu

W warunkach fizjologicznych skurcze macicy występujące w czasie porodu są mniej lub więcej boleśnie odczuwane przez rodzącą. Stąd nazwa bóle porodowe. Z praktyki wiemy, że im są one silniejsze, a tym samym boleśniejsze, tym poród przebiega szybciej. W wyjątkowych przypadkach po- Ryc. 110. Łożysko i pęknięty (na ród może przebiegać bezboleśnie na- dole zdjęcia) worek płodowy, zwi- wet u kobiet zdrowych. Znamy również sające na pępowinie. (Fot). przypadki poprzecznego uszkodzenia rdzenia, guzów uciskających go i wiądu rdzenia, w których poród przebiega zupełnie prawidłowo, skurcze macicy są wydatne, a jednak bezbolesne. Naturalny odruch do okazania pomocy w bolesnej czynności porodowej skłaniał lekarzy do poszukiwania środków uśmierzających bóle. Pomimo licznych doświadczeń i wprowadzenia coraz to innych środków leczniczych, dotychczas osiągnięte wyniki są niedostateczne. Prócz tego sposób przeprowadzenia bezbolesnego porodu jest niejednokrotnie technicznie skomplikowany i wymaga ścisłej obserwacji lekarskiej, aby w przypadkach, zagrażają-

Czytaj Dalej »

Rola pochwy w mechanizmie zapłodnienia – kontynuacja

Wytrysk nasienia może następować w różnej fazie cyklu reakcji seksualnych, wskutek czego pochwa, jako zbiornik nasienia, może swą funkcję spełniać lepiej lub gorzej. W fazie podniecenia uniesknie się szyjki macicy przodopochylonej stwarza efekt „namiotu” przyczyniając się między innymi do wzrostu średnicy 2/3 wewnętrznych części pochwy, a zwłaszcza jej okolicy leżącej przy szyjce macicy. W fazie plateau platforma orgazmu stwarza efekt „zatrzymywania” nasienia w 1/3 zewnętrznej części pochwy. Jeśli kobieta nie przeżyje orgazmu, wówczas platforma orgazmu może się utrzymywać 20 – 30 minut. Wolniej ustępujące przekrwienie sprawia też, że zewnętrzne ujście szyjki macicy dłużej znajduje się przy zbiorniku nasienia, co w efekcie sprzyja zapłodnieniu. W tym sensie, zwłaszcza u wieloródki, istnieje większa szansa zapłodnienia, jeśli przy spóikowaniu nie przeżyje ona orgazmu, lecz osiągnie jedynie fazę plateau. W fazie orgazmu platforma orgazmu ulega rytmicznym skurczom, co jeszcze bardziej zwiększa szanse zatrzymania nasienia, jednakże tuż po orgazmie platforma ta szybko zanika. Z punktu widzenia funkcjonowania pochwy jako zbiornika nasienia, przeżycie orgazmu przez kobietę (poza krótkotrwałym rytmicznym obkurczaniem się platformy orgazmu), w związku z jego następstwami, wpływa ra- czej ujemnie na możliwość zatrzymywania nasienia w pochwie. W fazie odprężenia szyjka przodopołożonej macicy powraca do pierwotnego położenia szybciej niż ściana tylna i boczna pochwy, co umożliwia zanurzenie się szyjki w zbiorniku nasienia. U nieródek pozostających w pozycji na wznak część nasienia, która nie wypłynęła przy wycofywaniu prącia, pozostaje w głębi pochwy przy szyjce macicy nawet przez kilka godzin. U wieloródek pozostałości po urazach krocza sprawiają, że nasienie wypływa z pochwy tuż po ustąpieniu platformy orgazmu, nawet gdy pozostają w pozycji na wznak. Zmiana pozycji z boku na bok, na pozycję siedzącą lub stojącą przyśpiesza wypływ nasienia. Zachowanie się partnera może wpływać dodatnio lub ujemnie na zatrzymywanie nasienia. Natychmiastowe wycofanie prącia po ejakulacji sprzyja zatrzymaniu nasienia w pochwie. Kontynuacja spółkowania po ejakulacji, czasem aż do pełnego zaniku erekcji, powoduje spłaszczenie tylnej ściany 1/3 zewnętrznej części pochwy oraz sprzyja wypływaniu nasienia z pochwy.

Czytaj Dalej »

Wyłyżeczkowanie próbne

Wylyżeczkowanie, jeden z najczęstszych zabiegów ginekologicznych, wykonywane bywa tak w celach rozpoznawczych, jak i leczniczych. Polega ono na wyskrobaniu błony śluzowej trzonu macicy, często chorobowo zmienionej, lub na usunięciu zagnieżdżonego w jamie macicy jaja płodowego, lub jego części, O ile w pierwszym przypadku wyłyżeczkowanie ma charakter zabiegu pomocniczego, który umożliwia rozpoznanie schorzenia przez zbadanie mikroskopowe uzyskanych w ten sposób wyskrobin, o tyle w drugim wypadku ma na widoku wyłącznie cele lecznicze. Technika zabiegu w obu przypadkach jest prawie zupełnie identyczna.

Czytaj Dalej »

HYDROTERAPIA

Jeden z najczęstszych sposobów leczenia tą metodą polega na stosowaniu zimnych okładów na podbrzusze w celu usunięcia przekrwienia, towarzyszącego naj- rozmaitszym schorzeniom przewlekłym wewnętrznych części rodnych. Na bóle- wpływają one w nieznacznym stopniu. Ponieważ okłady w ciągu krótkiego czasu ogrzewają się od ciepłej skóry, należy zmieniać jc często, przynajmniej co pół godziny. Celem uniknięcia parowania zimnej wody przepajającej kompres lekko wykręcony pokrywa się go zwykle warstwą zwyczajnej waty, która nie wchłania wilgoci, łub flanelą. Jeśli natomiast chodzi o uzyskanie odczynowego przekrwienia sięgającego także do warstw głębszych tkanek, pozostawiamy kompresy zimne przez czas dłuższy, przeciętnie 2-3 godzin, a więc aż do wyschnięcia ich. W takich przypadkach zimne okłady wysychające działają podobnie jak ciepło a priori stosowane, ale przekrwienie tą drogą uzyskane jest mniejsze i z tego powodu stosować je można jako najłagodniejszy środek leczniczy w różnych postaciach zapaleń nawet świeżych i przebiegających wśród podniesienia się ciepłoty.

Czytaj Dalej »

SEKSUALNOŚĆ A NIEKTÓRE PRZEMIANY SPOŁECZNE – DALSZY OPIS

Oficjalne ustosunkowanie się jakiegokolwiek społeczeństwa do seksualności, wyrażające się m.in. w zakazach i nakazach moralnych, prawnych, zwyczajach i obyczajach, w dużej mierze zależało dawniej – a w wielu przypadkach i obecnie – od religii dominującej w tym społeczeństwie. W procesie laicyzacji społeczeństwa wszelkie powyższe normy odnoszące się do życia seksualnego próbuje się przyporządkować treści naczelnych wartości moralnych uznawanych przez dane społeczeństwo, kierując się względami racjonalnymi, mającymi na celu zapewnienie wszechstronnego rozwoju osobowości człowieka oraz zaspokojenie jego potrzeb w sposób społecznie użyteczny. Te wartości naczelne wyznaczają m.in. granice swobody lub wstrzemięźliwości seksualnej. Jednym z następstw procesu laicyzacji jest zamieszanie i chaos w poglądach oraz odczuciach niektórych ludzi, ponieważ zmiana światopoglądu nie óznacza automatycznej zmiany nawyków emocjonalnych, tkwiących u podłoża reakcji uczuciowych i seksualnych. Wielu ludzi czuje się zagubionych, nie rozumie własnych odczuć lub nie wie, w jaki sposób rozwiązać konflikty w zakresie współżycia intymnego. Wielu z nich, pozostając w formalnym związku małżeńskim, ma poczucie osamotnienia. Stany te sprzyjają występowaniu zjawisk nieprzystosowawczych: zaburzeń emocjonalnych lub nerwic, niezdolności do akceptacji wymagań społecznych (co przejawia się w zachowaniu antyspołecznym) oraz tendencji do zachowań ucieczkowych (unikanie zobowiązań, odpowiedzialności itp.). Świadomie dokonywane przemiany w zakresie nastawień do sfery seksualnej oraz wytwarzanie racjonalnych nawyków emocjonalnych (nie tylko seksualnych), a przede wszystkim podporządkowanie norm seksualnych naczelnym hierarchicznie wartościom, wydaje się obecnie jednym z ważnych nakazów, mogących w sposób racjonalny rozwiązać wiele konfliktów wewnętrznych i międzyludzkich.

Czytaj Dalej »

Klinicznie połogowe zapalenie otrzewnej

Klinicznie połogowe zapalenie otrzewnej daje objawy bardzo wcześnie, gdyż już w drugim lub trzecim dniu połogu nagle występują dreszcze i ciepłota ciała podnosi się do 40° C. Tętno jest bardzo przyspieszone, język suchy, brzuch wzdęty, bolesny na ucisk, głównie w dolnej części. Ogólny stan położnicy jest od początku zły. Ciepłota stale utrzymuje się na wysokim poziomie. Tętno jest coraz częstsze i drobniejsze, wzdęcie brzucha stale wzrasta i zarysowują się pod skórą pętle jelit. Wskutek wzdęcia i dużej bolesności nie można wymacać dna macicy. Wkrótce występują nudności, czkawka i wymioty spożytymi pokarmami i płynami o ciemnym zabarwieniu. Położnica zdradza wielki niepokój i przestrach. Oddech staje się powierzchowny wskutek ochrony przepony brzusznej. Olbrzymia ilość jadów, łatwo wchłanianych przez otrzewną, zatruwa ośrodkowy układ nerwowy, co wyraża się sennością, bezładem myślowym i pobudzeniem ruchowym. Po kilkudniowym trwaniu tego stanu, wskutek zatrucia mięśnia sercowego tętno staje się coraz bardziej miękkie, częstsze, nitkowate, ledwo wyczuwalne. Zejście śmiertelne najczęściej występuje pod koniec pierwszego tygodnia.

Czytaj Dalej »

SPRAWY NAPIĘĆ SEKSUALNYCH

Ujęcie „idylliczne” traktuje sprawy napięć seksualnych marginesowo. Kładzie zasadniczy nacisk na naturę związku między kopulującymi stronami. Rozwija ogólną teorię miłości o nieco mistycznym odcieniu. Miłości braterskiej, macierzyńskiej i – wśród wielu jej rodzajów – seksualnej. Ujęcie to, które najwyraźniej reprezentuje Erich Fromm w Sztuce miłości (1971), wydaje się bliższe temu, do jakiego skłaniałaby się współczesna psychologia osobowości. Jego wadą jest to, że stanowi raczej tło filozoficzne do rozpatrywania konsekwencji kontaktów seksualnych, wskazuje na określone zasady postępowania dwojga ludzi przygotowujące do pożycia seksualnego, na bazę kulturową seksu, ale nic nie mówi o samym seksie. Jest to raczej współżycie dwóch aniołów niż zjadaczy chleba będących przedmiotem dociekań psychologa.

Czytaj Dalej »