Archive for Sierpień, 2018

Stan dysplazji u noworodka

Stan dysplazji można wykryć już u noworodka bardzo prostym badaniem. Noworodka układa się na plecach na stole, po czym chwytając zgiętą w stawie kolanowym pod kątem prostym kończynę tak, by palec I ręki badającej leżał po stronie wewnętrznej uda, a reszta palców wzdłuż zewnętrznej jego powierzchni, wykonuje się ruch zgięcia w stawie biodrowym do kąta 9-0° wywierając lekki ucisk w kierunku długiej osi uda, a następnie ruchy odwodzenia i skręcania (ryc. 112 i 113) do wewnątrz i na zewnątrz.

Czytaj Dalej »

Rola kobiety w życiu małżeńskim

Niektóre kodeksy (szwajcarski, jugosłowiański, kodeksy obowiązujące w NRD, RFN, w niektórych stanach USA i in.) wyraźnie ograniczają karalność zgwałcenia do stosunków pozamałżeńskich. Zwolennicy bezkarności współmałżonka powołują się na wynikający z kontraktu małżeńskiego obowiązek żony do płciowego współżycia z mężem („dzielenia łoża”),’ który to obowiązek mąż może wyegzekwować nawet siłą. Trudno także w takich sytuacjach imputować sprawcy naruszenie zasad obyczajowości, wstydliwości, intymności, skoro wszystko odbywa się w zamkniętym układzie pary związanej węzłem małżeńskim. Czyn męża nie byłby jednak zupełnie bezkarny, bo odpowiadałby on z łagodniejszego przepisu kodeksu o wymuszeniu określonego zachowania od innej osoby, a nie za zgwałcenie, albowiem elementem zgwałcenia jest takie obcowanie płciowe, które jest samo w sobie czymś nagannym, jest – jak głoszą kodeksy – nierządne. Warto przytoczyć słowa polskiego teoretyka prawa karnego XIX w. F. Maciejewskiego: „Nie może być wszakże przedmiotem tego przestępstwa kobieta, która pozostaje w obowiązku iść po woli mężczyzny jako to żona, a nawet nałożnica”. Okazuje

Czytaj Dalej »

Rehabilitacja medyczna

– Działania rehabilitacyjne można w uproszczeniu podzielić na:

– usprawnianie lecznicze jako aspekt medyczny rehabilitacji. W zakres działalności z tej dziedziny wchodzić powinno przeprowadzenie wywiadu, ocena wydolności przed podjęciem leczenia, w trakcie jego trwania oraz po zakończeniu usprawniania, zabiegi fizjoterapii, w tym kinezyterapia programowana i wykonywana przez magistrów rehabilitacji. W program usprawniania leczniczego wchodzą także zabiegi psychoterapeutyczne, terapii zajęciowej ułatwiającej proces resocjalizacji osoby niepełnosprawnej oraz protezowanie i ortotyka, wielokrotnie bardzo pomocna w wykonywaniu czynności życia codziennego oraz lokomocji

Czytaj Dalej »