BIOCHEMICZNE KONCEPCJE FUNKCJONOWANIA RECEPTORA ADRENERGICZNEGO

Badania laureata nagrody Nobla z 1971 r. Earla Sutherlanda i wsp. [849, 850] wykazały, że działanie amin katecholowych na struktury komórkowe określane przez farmakologów jako receptor (5-adrenergiczny wiąże się z uczynnieniem błonowego enzymu cyklazy adenylowej, która katalizuje przemianę kwasu adenozynotrójfosforowego (ATP) do cyklicznego kwasu 3′,5′-adenozynomonofosforowego (cAMP). Ten cykliczny nukleotyd jest uważany za drugi przekaźnik, który przenosi do wnętrza komórki sygnał nadany na receptorze błonowym przez pierwszy przekaźnik, tj. aminę ka- techolową, po czym cAMP ulega inaktywacji przy udziale esterazy difo- sforanowej (ryc. 6). Interakcję amin katecholowych z cyklazą adenylową opisano w następujących tkankach lub komórkach: mięsień sercowy, na- czynią krwionośne, mięśnie szkieletowe, wątroba, płuca, śledziona, krwinki czerwone, lipocyty, melanocyty, ślinianki, trzustka, mózg, przysadka, szyszynka [511]. Nowsze poglądy na biologiczną rolę cAMP zostały omówione przez Zakrzewskiego [wg 2],

Cyklaza adenylowa jest wielkocząsteczkowym układem metaloenzyma- tycznym wbudowanym do błon komórkowych i siateczki endoplazmatycz- nej większości komórek. Jeśłi substratem dla tego enzymu jest ATP-Mg2+, to maksimum katalitycznej aktywności cyklazy adenylowej przypada w pH 7,2 – 8,2, a Km wynosi 0,6 10_s mol. Enzym jest aktywowany przez jony Mgf+, Mn+!, Cai+ i F_, a także przez batracholoksynę, weratrynę i strafantynę [511], In vivo oraz in vitro cyklaza adenylowa kompetentnych komórek jest uczynniana przez liczne hormony lub autakoidy, takie jak adrenalina, serotonina, histamina, kalcytonina, glukagon, pentagastry- na, angiotensyna, hormony przysadki [620], a nawet peptydy uwalniające hormony podwzgórza [800],

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
GRUŹLICA OTRZEWNEJ

Gruźlicę otrzewnej spotykamy nierzadko (około 8°/o przypadków) u osób zmarłych na gruźlicę płuc. Występuje ona jednak częściej u kobiet niż...

Zamknij