Hipogonadyzm

W badaniu chromosomu Y szczególnie istotną okazała się metoda fluorescencyjna. Wykazała ona szczególnie jasną fluorescencję części dystalnej ramion długich chromosomu Y, co umożliwia jego identyfikację. Badania te wykazały również, że długość fluoryzującego odcinka ramion długich jest różna u różnych osobników. Nie stwierdzono, aby było to związane z cechami fenotypowymi. W okresie interfazy chromosom Y widoczny jest w komórkach w postaci małej grudki – nazywanej ciałkiem Y – wykazującej silną, ostro odgraniczoną fluorescen-

Hipogonadyzm – niedoczynność hormonalna gonad uwarunkowana różnymi czynnikami (w tym przypadku niedorozwojem gonad). cję. Liczba ciałek Y oraz intensywność ich świecenia jest niezależna od czynności jąder lub poziomu wydzielanych androgenów (Schwinger, Boczkowski, 1973).

Zagadnienie związku długości chromosomu Y z fenotypem pacjenta nie zostało jednoznacznie ustalone. Oprócz publikacji, które wskazują, że osobnicy z nieprawidłowo dużym chromosomem Y są normalnie rozwiniętymi osobnikami, pojawiły się inne, niosące odmienne wnioski. Istotne wydają się tutaj badania populacyjne Nielsena i Friedricha (1972). Wielkość chromosomu Y była mierzona u 140 nowo narodzonych chłopców oraz u 407 kryminalistów płci męskiej. Średnia długość chromosomu Y u kryminalistów była w sposób statystycznie istotny większa niż w grupie kontrolnej noworodków (P<0,001). Wyniki te wskazują na istnienie korelacji pomiędzy wielkością chromosomu Y a ryzykiem zachowania kryminalnego, które to ryzyko wzrasta u mężczyzn z większym chromosomem Y. Badania te wykazały, że zwiększenie ilości DNA chromosomu Y zwiększa statystycznie ryzyko występowania kryminalnego zachowania i wskazują na związek tych jednostek z osobnikami z dwoma chromosomami Y. Otwarta pozostaje kwestia, w jaki sposób zwiększenie materiału chromosomu Y, to znaczy obecność dwóch chromosomów Y, prowadzi do efektów genotypowych i czy jest to związane z obecnością informacji genów strukturalnych czy z wpływem he- terochromatyny rozstrzygnięcie tego problemu nie jest obecnie możliwe.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Ontogeneza zachowania seksualnego

Już u niższych ssaków obserwuje się pojawianie się elementów zachowania seksualnego lub dowodów działania motywacji seksualnej w okresie przedpokwitaniowym. Badając...

Zamknij