HIPOTEZA GARBULIŃSKIEGO

Alternatywny sposób wyjaśnienia omawianego zjawiska polega na założeniu, że w mięśniu sercowym znajdują się receptory «-adrenergiczne,’ które zwiększają jego kurczliwość bez jednoczesnych zmian metabolicznych [402, 768], Honig i Stam [475] idą jeszcze dalej – ich zdaniem adrenergiczny „receptor inotropowy” jest tworem wewnątrzkomórkowym, a mianowicie częścią układu aktynomiozyny. Według tej koncepcji aminy katecholowe mają być aktywatorami ATPazy tniolibryli. Rzecz jasna, że w tych warunkach działanie metaboliczne amin katecholowych na serce wymagałoby całkiem innego ciągu reakcji enzymatycznych niż sekwencja aktywacji enzymów’ prowadząca do skurczu mięśnia sercowego.

Interesująca jest hipoteza Garbulińskiego i wsp. [21\, 357-359j, według której receptory «- i fi-adrenergiczne serca są związane z układem regulującym metabolizm ATP i fosfokreatyny w tym narządzie. Autorzy wyrażają opinię, że pobudzenie receptorów «-cidrenergicznych zmniejsza ten metabolizm, natomiast pobudzenie fi-adrcnergiczne powoduje mobilizację rezerw bogatoenergetycznych fosforanów. Według Garbulińskiego i wsp. receptor a-adrenergiczny w sercu jest wewnątrzsystomowym moderatorem nasilenia metabolizmu. Pobudzenie u-adi energiczne ma ograniczać zużył – kowanie rezerw energetycznych mobilizowanych przez pobudzenie fł-adre- nergiczne. Gospodarka bogatoenorgetycznymi fosforanami w sercu w czasie pobudzenia adrenergicznego, niedotlenienia oraz w warunkach działania leków na serce została omówiona przez Robak [847|.

Omówienie zagadnienia doświadczalnych mikrornartwic mięśnia sercowego

LBA osłaniają mięsień sercowy przed patoinorlologicznymi skutkami nadmiernego pobudzenia fi-adrenergicznego [319, 552, 563, 564, 597, 654], które zostały opisane przez Ronę i wsp. [855, 856], Omówienie zagadnienia doświadczalnych mikrornartwic mięśnia sercowego można znaleźć w monografii Sely’ego [553j,

Na tablicy III przedsLawiono obraz morfologiczny uszkodzenia serca przez izoprenalinę. Ostatnio opisano metodę pozwalającą na ilościową ocenę natężenia mikrornartwic w sercu szczurów zatrutych izoprenalinę [423], Metoda ta pozwoliła na stwierdzenie, że LBA osłaniają serce przed nektropowym działaniem izoprenałiny w sposób na ogół proporcjonalny do siły działania fl-adrenolitycznego danego LBA (tablica III A). Spośród li przebadanych LBA o różnym profilu działania larmakologiczncgo tylko nifenalol nie wywierał działania ochronnego na mięsień sercowy (tablica III B). Właściwości błonowe i wewnętrzna aktywność sympatomimetycz- na LBA rzutują jednak w pewnym stopniu na skuteczność osłaniającego działania LBA [5641. Leki nie należące do grupy LBA, a jedynie przeciwdziałające biologicznej funkcji jonów Ca5ł, np. ipiowcratryl, prenylatnina lub preparat D 600, również skutecznie osłaniają przed wystąpieniem mi– kroniartwic serca wywołanych zatruciem izoprenaliną [319, 320].

Przed pojawieniem się wykrywanych moriolcgicznie oznak uszkodzenia serca przez sympatomimetyczne aminy, stwierdza się zmniejszenie zawartości Mg2+ w sercu. Bocian [125] wykazał, że doświadczalna hipoma- gnezemia u szczurów wywołuje czynnościowe i morfologiczne następsiwd zbliżone do kardioloksycznych skutków działania dużych dawek amin katecholowych. Propranołol zapobiega wystąpieniu niektórych kurdiolok- sycznych skutków przewlekłego niedoboru magnezu.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Wpływ mięśniaków na czynności rozrodcze

Wpływ mięśniaków na czynności rozrodcze, a więc na ciążę, poród i połóg nie ulega wątpliwości. W ciąży mięśniaki mogą się...

Zamknij