Mikobakteriozy

Najistotniejszą rolę w zakażeniach płucnych niegruźliczymi prątkami odgrywają Mycobacterium avium-intracellulare (MAI) i Mycobacterium kansasii. Najczęściej do wystąpienia objawów chorobowych dochodzi u osób starszych, u których doszło do uszkodzenia układu oddechowego przez schorzenia istniejące uprzednio. Ob-raz radiologiczny jest trudny do różnicowania z obrazem gruźlicy popierwotnej z przewlekłymi włóknisto-jamistymi zacienieniami górnych płatów. W mikobakte- riozach nie występują objawy zespołu pierwotnego.

Zakażenie MAI u pacjentów z wirusem HIV może powodować ogniskowe lub rozlane zacienienia siateczkowo-guzkowe. Węzły chłonne wnęk i śródpiersia są często powiększone. W obrazie TK obserwuje się martwicę z rozpadem w wę-złach chłonnych, praktycznie taką samą, jak przy zakażeniu M. tuberculosis.

Wirusowe zapalenia płuc. Wirusy są głównym czynnikiem zakaźnym górnych dróg oddechowych. Są naj-częstszą przyczyną zapaleń płuc u dzieci, podczas gdy u osób dorosłych powo-dują niewielki odsetek ogólnej liczby zachorowań. Zmiany radiologiczne nie są specyficzne i zwykle przedstawiają obraz odoskrzelowego zapalenia płuc lub za- cienień śródmiąższowych. Przeważnie dochodzi do całkowitego cofnięcia zmian, chociaż trwałe następstwa infekq’i mogą być widoczne w postaci rozstrzeni oskrzeli, zarostowego zapalenia oskrzelików (które może powodować jednostronne przejaśnienia płuc) i śródmiąższowego włóknienia.

Najczęstszą przyczyną wirusowego zapalenia płuc u dorosłych jest zakażenie wirusem grypy. U osób starszych i chorych z niewydolnością układu krążeniowo- oddechowego może dojść do rozwoju ciężkiej, krwotocznej postaci zapalenia płuc.

Radiologicznie u dorosłych z grypowym zapaleniem płuc często występują obustronne, plamiste zacienienia w dolnych płatach płuc. U dzieci częściej spotyka się obraz zacienień siateczkowo-guzkowych. Bakteryjne powikłania grypowego zapalenia płuc (przez Streptococcus lub Staphylococcuś) przyczyniają się do piorunującego przebiegu choroby i często prowadzą do śmierci. Rozwój płatowego zagęszczenia, wysięku opłucnej lub powstawanie jam wskazuje na powikłanie bakteryjne.

Jest głównym czynnikiem zapalenia oskrzelików i bronchopneumonii u niemow-ląt i małych dzieci. Obraz radiologiczny uwidacznia obszary rozdęcia oskrzeli i plamiste obszary zagęszczeń. Często spotyka się także pogrubienie ścian oskrzeli i płatową niedodmę.

Adenowirusy. Adenowirusowe zapalenie płuc występuje głównie u niemowląt i małych dzieci, lecz może także występować w postaci epidemii środowiskowej u osób doro-słych. W obrazie radiologicznym obserwuje się objawy obustronnego, rozlanego odoskrzelowego zapalenia płuc. Przez długi czas może się utrzymywać obraz nadmiernie jasnych płuc. W agresywnym adenowirusowym zapaleniu płuc do-chodzi do rozwoju rozstrzeni oskrzeli, zarostowego zapalenia oskrzelików i włók- nienia śródmiąższowego.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Czym usuwa się złogi nazębne?

Do usuwania złogów nazębnych używa się specjalnego zestawu narzędzi z zakończeniami w kształcie lemiesza, sierpa, haczyka, dłutka, motyczki itp. (ryc....

Zamknij