OKRES POKWITANIA

Pokwitaniem nazywamy ten okres w życiu kobiety, który stanowi granicę między wiekiem dziecięcym i dojrzałym i w którym występują pewne cechy na- dające mu znamienne piętno. Istotą jego jest zapoczątkowanie wytwarzania pełnowartościowych jaj, co zbiega się przyczynowo i czasowo z szybszym wzrostem ciała i poszczególnych narządów ustroju, wzmożeniem ich czynności oraz wykształceniem się cech płciowych drugorzędnych i trzeciorzędnych. Zjawiska właściwe okresowi pokwitania są bezpośrednim następstwem wzmożonego wytwarzania gonadotrofin w przednim płacie przysadki mózgowej, co powoduje dojrzewanie gruczołów płciowych oraz zwiększenie wytwarzania hormonów płcio- wych, tj. u kobietyr ciał rujopędnych i hormonu ciałka żółtego. Hormony te z kolei wpływają na dodatkowe narządy płciowe oraz na ogólny rozwój psychiczny i cielesny jednostki.

W przeciwieństwie do innych objawów pokwitania, które uwydatniają się stopniowo i polegają na zmianach trudno uchwytnych w krótkich odstępach czasu, wytworzenie się pierwszego jaja zdolnego do rozwoju pociąga za sobą wystąpienie pierwszej miesiączki – zjawiska dotąd dziewczynce nieznanego.

Pokwitanie jest jednak w ścisłym tego słowa znaczeniu pojęciem złożonym i tym się tłumaczą próby podzielenia go na kilka podokresów. Pierwszy podokres cechowałby się szybkim wzrostem ciała, większą pobudliwością ukłacłu nerwowego i znacznie wzmożoną – w porównaniu z okresem dzieciństwa-przemianą materii. Cechą znamienną podokresu drugiego byłby rozwój gruczołów dokrewnych, przede wszystkim jajników. Na okres trzeci przypadałby dalszy rozwój wszystkich gruczołów dokrewnych i osiągnięcie ostatecznego wzrostu ciała.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
BIOCHEMICZNE KONCEPCJE FUNKCJONOWANIA RECEPTORA ADRENERGICZNEGO

Badania laureata nagrody Nobla z 1971 r. Earla Sutherlanda i wsp. [849, 850] wykazały, że działanie amin katecholowych na struktury...

Zamknij