PROBLEMY PSYCHOFIZJOLOGII SEKSUALNEJ

Wiele czynników składało się na to, że w nauce od dawna unikano badania faktów z zakresu psychofizjologii seksualnej. Dlatego wiedza o psychofizjologii seksualnej do dzisiejszego dnia jest dość skąpa. Żaden inny aspekt psychofizjologii człowieka nie jest tak mało poznany, mimo że jest tak ważny. Waga jego jest tym większa, że mechanizmy psychofizjologiczne są jednymi z czynników leżących u podstaw tworzonych wzorów zachowania człowieka. W pośredni sposób wpływają więc one również na tworzenie norm moralnych, obyczajowych i prawnych oraz określają zasady wychowania seksualnego. Bowiem normy te, jeśli nie t są poparte faktami z zakresu psychofizjologii, pozostają w większości przypadków jedynie nie potwierdzonymi koncepcjami psychologicznymi lub socjologicznymi. Zrozumiałe jest, że wszelką nadbudowę normatywną dotyczącą ludzkiego zachowania seksualnego należy tworzyć na podstawie rzeczowych, naukowo sprawdzonych informacji i faktów, a nie na podstawie złudzeń i przesądów. Tylko wtedy można mieć nadzieję, że normy określające zachowanie nie będą w rażący sposób hamować wszechstronnego, prawidłowego rozwoju człowieka, lecz pozwolą na lepsze zaspokajanie jego potrzeb bez stwarzania zagrożenia w życiu społecznym. Fakty z zakresu psychofizjologii seksualnej pozwalają też łatwiej wychwycić te normy i wzory zachowania, które mimo tego, że są mocno zakorzenione w mentalności ludzi, są anachroniczne, gdyż nie odpowiadają potrzebom psychofizycznym, lecz tłumią je bez uzasadnienia społecznego. Normy tego typu, tworzone w wiekach minionych, nie mają uzasadnienia racjonalnego, a są jedynie wyrazem wrogości społeczeństwa do sfery seksualnej człowieka.

Rozdział niniejszy stanowi krótki przegląd niektórych problemów psychofizjologii seksualnej. Starałem się go ująć w ten sposób, aby do- konać przeglądu badań naukowych z równoczesnym podkreśleniem, które z omawianych problemów i w jakim stopniu mają podbudowę naukową. Starałem się wykazać, o ile badania pozwalają na nowe, rzeczowe spojrzenie na omawiane zagadnienia oraz w jakim stopniu wyniki tych badań nie są zgodne z dotychczasowymi poglądami, które – mimo że są głęboko zakorzenione – powinny być zrewidowane. Problemy psychofizjologii seksualnej są opisane w zakresie mającym ścisłe związki z formami przejawiania się seksu, a więc również z podstawami zachowania się seksualnego. Mniejszy akcent położyłem na omawianie psychofizjologicznych podstaw życia seksualnego, takich jak na przykład szczegółowa analiza rodzaju i wpływów hormonów płciowych, ich nadczynność i niedoczynność itp.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Karlice „chondrodystroficzne”

Najwyższym stopniem miednicy ogólnie jednostajnie ścieśnionej jest miednica karlicza (pelvis nana), najczęściej obserwowana u karlic krzywiczych, u których choroba ta...

Zamknij