Próby Aschheima i Friedmana

Wątpliwości rozstrzyga badanie mikroskopowe, jeśli w wyskrobanych z macicy strzępkach stwierdza się masy zespólni i komórki Langhansa, nie ma natomiast tzw. cieniów kosmkowych. Tam gdzie kosmki są chociaż w części utrzymane, mamy do czynienia nie z kosmówczakiem, ale ze zwyczajnym polipem łożyskowym lub resztkami łożyska.

W ostatnich kilkunastu latach Aschheim i źondek oraz Friedman i Lapham opracowali i podali próby, za pomocy których w moczu oraz w innych płynach ustroju można wykryć tzw. hormony gonadotropowe, wytwarzane w ogromnych ilościach przez nabłonek kosmków łożyska. Dzięki tym próbom rozpoznanie kosmówczaka stało się łatwiejsze. Ponieważ w chorobie tej następuje bujanie elementów nabłonkowych kosmków, a tym samym dochodzi do nadmiernego wytwarzania i wydalania hormonów gonadotropowych pochodzenia łożyskowego (tj. prolanu A i B), do uzyskania dodatniego wyniku odczynu potrzeba tu znacznie mniejszych ilości moczu niż w czasie prawidłowej ciąży. Dlatego też odczyny Friedmana -Laphama lub Aschheima – Zondeka wypadają dodatnio w przypadku kosmówczaka (a również zaśniadu graniastego) po wprowadzeniu zwierzętom doświadczalnym dawek nawet wielokrotnie rozcieńczonego moczu.

Zwiększenie się ilości prolanów w moczu po zaśniadzie graniastym jest dlatego bardzo podejrzane. Ujemny wynik odczynu wymaga powtórzenia próby po pewnym czasie. Jedynie kilkakrotne i w pewnych odstępach czasu wykonanie próby Aschheima lub Friedmana z wynikiem ujemnym uprawnia do przyjęcia, że podejrzane objawy nie są wywołane przez nabłoniak kosmówkowy. W każdym jednak razie chora, która przebyła zaśniad groniasty, powinna pozostać w obserwacji lekarskiej jeszcze przez dłuższy czas.

Jeśli od przebytej ciąży upłynął już spory okres czasu, mimo powiększenia macicy, krwawień i u pławo w o przykrej woni, rzadko kiedy podejrzewa się istr.ierie rabłoniaka kosmówkowego. Do właściwego rozpoznania prowć dzi dopiero wyłyże- czkowanie macicy i mikroskopowe zbadanie usuniętych strzępków śluzówki oraz dodatni wynik wspomnianych wyżej piób biologicznych.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
OBWODOWE NIEDOKRWIENIE KOŃCZYN

W przypadkach obwodowego niedokrwienia kończyn dobre wyniki uzyskuje się przez podanie dożylnego wlewu nitroprusydku sodowego (Nipride).

Zamknij