Rehabilitacja medyczna

– Działania rehabilitacyjne można w uproszczeniu podzielić na:

– usprawnianie lecznicze jako aspekt medyczny rehabilitacji. W zakres działalności z tej dziedziny wchodzić powinno przeprowadzenie wywiadu, ocena wydolności przed podjęciem leczenia, w trakcie jego trwania oraz po zakończeniu usprawniania, zabiegi fizjoterapii, w tym kinezyterapia programowana i wykonywana przez magistrów rehabilitacji. W program usprawniania leczniczego wchodzą także zabiegi psychoterapeutyczne, terapii zajęciowej ułatwiającej proces resocjalizacji osoby niepełnosprawnej oraz protezowanie i ortotyka, wielokrotnie bardzo pomocna w wykonywaniu czynności życia codziennego oraz lokomocji

– postępowanie resocjalizacyjne jako społeczny aspekt rehabilitacji, którego celem jest ułatwienie osobie niepełnosprawnej integrację ze środowiskiem (przygotowanie zawodowe, kontakty z rodziną i instytucjami zajmującymi się problemami inwalidów).

Polska koncepcja rehabilitacji uznaje rehabilitację medyczną za integralną część podstawowego leczenia (Oz. Urz, Min. Zdr. i OS. nr 12 z 1972 r.). Rehabilitacja medyczna jest nieodzownym elementem współczesnej terapii. Postępowanie rehabilitacyjne odnosi się do wszystkich chorych i osób niepełnosprawnych, które jej potrzebują. Punktem wyjścia dla organizacyjnej koncepcji rehabilitacji medycznej była idea wczesnej rehabilitacji jako podstawowego czynnika w walce z narastającym problemem ludzi o niepełnej sprawności.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Proces socjalizacji – dalszy opis

Sprawą charakterystyczną dla funkcjonowania seksualnego jest konieczność podporządkowania się stosunkowo dużej liczbie zakazów, jakimi społeczeństwo „obwarowało” tę dziedzinę życia. Inaczej...

Zamknij