Rola kobiety w życiu małżeńskim

Niektóre kodeksy (szwajcarski, jugosłowiański, kodeksy obowiązujące w NRD, RFN, w niektórych stanach USA i in.) wyraźnie ograniczają karalność zgwałcenia do stosunków pozamałżeńskich. Zwolennicy bezkarności współmałżonka powołują się na wynikający z kontraktu małżeńskiego obowiązek żony do płciowego współżycia z mężem („dzielenia łoża”),’ który to obowiązek mąż może wyegzekwować nawet siłą. Trudno także w takich sytuacjach imputować sprawcy naruszenie zasad obyczajowości, wstydliwości, intymności, skoro wszystko odbywa się w zamkniętym układzie pary związanej węzłem małżeńskim. Czyn męża nie byłby jednak zupełnie bezkarny, bo odpowiadałby on z łagodniejszego przepisu kodeksu o wymuszeniu określonego zachowania od innej osoby, a nie za zgwałcenie, albowiem elementem zgwałcenia jest takie obcowanie płciowe, które jest samo w sobie czymś nagannym, jest – jak głoszą kodeksy – nierządne. Warto przytoczyć słowa polskiego teoretyka prawa karnego XIX w. F. Maciejewskiego: „Nie może być wszakże przedmiotem tego przestępstwa kobieta, która pozostaje w obowiązku iść po woli mężczyzny jako to żona, a nawet nałożnica”. Okazuje

Seksuologia społeczna się, że spór ten, wprawdzie nieżyciowy, zahacza o zasadniczy problem równouprawnienia kobiety, jej roli w życiu małżeńskim, w ogóle w jej wzajemnych stosunkach z mężczyzną. Wbrew opiniom niektórych prawników (por. De Morenda, 1964) i stanowisku wielu kodeksów bronić trzeba więc poglądu, że mąż zmuszający żonę do stosunku płciowego dopuszcza się zgwałcenia. I to nie tylko wtedy, gdy małżonkowie żyją w separji lub znajdują się w sytuacji przedrozwodowej (Rajzman, 1948). Umowa małżeńska nie pozbawia kobiety jej elementarnej wolności do abstynencji seksualnej w konkretnej sytuacji. Odmowa współżycia seksualnego może jedynie być podstawą roszczenia współmałżonka o rozwód (Falandysz, 1970). Małżeństwo nie zezwala na zadanie gwałtu jednostce, zwłaszcza w sferze jej życia seksualnego. Zdaniem I. Andrejewa (1970) „w dobie równouprawnienia kobiety z mężczyzną nie można odmówić jej prawa decydowania o sobie w intymnej sferze stosunków seksualnych, tym bardziej że z tą sferą wiąże się zwykle posiadanie potomstwa”.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Rehabilitacja medyczna

- Działania rehabilitacyjne można w uproszczeniu podzielić na:- usprawnianie lecznicze jako aspekt medyczny rehabilitacji. W zakres działalności z tej dziedziny...

Zamknij