Seksualizm jako model równoważenia jednostkowych możliwości

Podkreślałam na wstępie, że seksualizm człowieka można potraktować jako model równoważenia jednostkowych możliwości, że ma on wartość osobowościotwórczą i że daje się zaobserwować tendencja do przekazywania kontroli nad nim osobie działającej. Oddanie relacji, choćby tylko w jakimś zakresie, w gestię jednostki ma swoje daleko idące konsekwencje, które warto rozpatrzyć na wybranych sprawach. Istotą normy było między innymi to, że jej przestrzeganie po prostu pociągało, niezależnie

Przy tej postawie, podając jako przykład sytuacją dziecka w rodzinie erotomana, czy tylko niewiernego męża, można wyróżnić następujące elementy czynnej postawy wartościującej: a) konstatacja co do wartości: seksu, czynu, przedmiotu adoracji i przedmiotu „wiarołomstwa”, układająca się w obraz-model sytuacji b) postawa akceptująca czy negująca powinność ze względu na elementy wyżej wymienione c) nacisk wyboru d) określenie sposobu osiągania wartości. I tak w rozwiązaniu w punkcie b) – akceptacja zależeć będzie od wielu determinantów (wieku, wykształcenia, środowiska, doświadczenia), wariantu jedno- czy obustron- ności pojmowania reguł działań seksualnych (to znaczy, do czego człowiek ma prawo i co mu się należy), niemniej jednak wiodąca jest wartość seksu. Przy negacji tej wartości istnieje duże prawdopodobieństwo spadku autorytetu rodziców, jak i innych osób podkreślających znaczenie seksu w układzie zdrady małżeńskiej. Przy ambiwalentnym stosunku do seksu, dojdą do głosu inne determinanty, np, sympatii po stronie matki, czy nawet wrogość do jej rywalki przeniesiona na ojca. Przy negatywnym stosunku do seksu może występować cały wachlarz działań, od odmówienia autentyzmu potrzebom ojca, aż po urazy własne rzutujące na negację seksu w dalszych etapach biografii.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Specyficzne funkcje seksualności

Zachowanie seksualne jest skutkiem istnienia i działania potrzeby seksualnej, zaszyfrowanej w strukturach neurofizjologicznych. Zachowanie to pozostaje w służbie rozrodczości, która...

Zamknij