SEKSUALNOŚĆ A NIEKTÓRE PRZEMIANY SPOŁECZNE – DALSZY OPIS

Oficjalne ustosunkowanie się jakiegokolwiek społeczeństwa do seksualności, wyrażające się m.in. w zakazach i nakazach moralnych, prawnych, zwyczajach i obyczajach, w dużej mierze zależało dawniej – a w wielu przypadkach i obecnie – od religii dominującej w tym społeczeństwie. W procesie laicyzacji społeczeństwa wszelkie powyższe normy odnoszące się do życia seksualnego próbuje się przyporządkować treści naczelnych wartości moralnych uznawanych przez dane społeczeństwo, kierując się względami racjonalnymi, mającymi na celu zapewnienie wszechstronnego rozwoju osobowości człowieka oraz zaspokojenie jego potrzeb w sposób społecznie użyteczny. Te wartości naczelne wyznaczają m.in. granice swobody lub wstrzemięźliwości seksualnej. Jednym z następstw procesu laicyzacji jest zamieszanie i chaos w poglądach oraz odczuciach niektórych ludzi, ponieważ zmiana światopoglądu nie óznacza automatycznej zmiany nawyków emocjonalnych, tkwiących u podłoża reakcji uczuciowych i seksualnych. Wielu ludzi czuje się zagubionych, nie rozumie własnych odczuć lub nie wie, w jaki sposób rozwiązać konflikty w zakresie współżycia intymnego. Wielu z nich, pozostając w formalnym związku małżeńskim, ma poczucie osamotnienia. Stany te sprzyjają występowaniu zjawisk nieprzystosowawczych: zaburzeń emocjonalnych lub nerwic, niezdolności do akceptacji wymagań społecznych (co przejawia się w zachowaniu antyspołecznym) oraz tendencji do zachowań ucieczkowych (unikanie zobowiązań, odpowiedzialności itp.). Świadomie dokonywane przemiany w zakresie nastawień do sfery seksualnej oraz wytwarzanie racjonalnych nawyków emocjonalnych (nie tylko seksualnych), a przede wszystkim podporządkowanie norm seksualnych naczelnym hierarchicznie wartościom, wydaje się obecnie jednym z ważnych nakazów, mogących w sposób racjonalny rozwiązać wiele konfliktów wewnętrznych i międzyludzkich.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Klinicznie połogowe zapalenie otrzewnej

Klinicznie połogowe zapalenie otrzewnej daje objawy bardzo wcześnie, gdyż już w drugim lub trzecim dniu połogu nagle występują dreszcze i...

Zamknij