Sytuacje angażowania się

Niezwykle trudno jest ustalić granicę między poczuciem odpowiedzialności a spontanicznością i ryzykiem, gdy chodzi o stosunki seksualne – między aktywnością i podejmowaniem inicjatywy a odmową w imię rygoryzmu moralnego, obawy przed konfliktem. Warto tu sobie uświadomić, że jeśli uważamy życie seksualne za sprawę istotnie ludzką, za wartość, która wyposaża człowieka w napięcia, atrakcyjność, głębsze kontakty międzyludzkie, to jest się odpowiedzialnym nie tylko za jego nadmiar, ale i za brak. Odmowa ryzyka w tym zakresie czyni człowieka odpowiedzialnym za odsuwanie od siebie (i może od drugiej osoby?) wzbogacających i uszczęśliwiających przeżyć, związanych z tą niespro- wadzalną wartością, jaką jest życie seksualne.

Sytuacje angażowania się są różne i w zasadzie możliwe jest zarówno zgodne współżycie, wyłączone z reszty życia, gdy obie strony traktują stosunek seksualny jedynie jako zaspokojenie potrzeb biologicznych, jak i wówczas gdy istnieje obustronne zaangażowanie przy wzajemnym zrozumieniu i miłości. Między tymi krańcowymi sytuacjami istnieje wiele pośrednich przypadków, gdy oczekiwania obu partnerów są odmienne, a na tym tle pojawia się problem winy i granica odpowiedzialności za cudzą krzywdę i zawody. Poczucie winy za zło, które wyrządziło się drugiej osobie w związku ze stosunkami seksualnymi, daje podstawę do

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Stan patologiczny po porodzie

Kobiety doznają urazu w rzadkich przypadkach w czasie aktu płciowego. Akt płciowy może być powodem ran i okaleczeń, jeśli nie...

Zamknij