Wrodzone zniekształcenie stóp

Znaczne nieraz zniekształcenia kończyn są spowodowane brakiem zupełnym lub częściowym (aplasia) jednej kości (ryc. 1-09). Najczęściej spotyka się brak kości udowej, promieniowej, łokciowej, piszczelowej, strzałkowej i rzepki. Brak ten łączy się często z innymi zaburzeniami

Wrodzone zniekształcenie stóp. Najczęstszym typem wrodzonej wady stopy jest stopa końsko-szpotawa. Inne: szpotawe, koślawe, płasko-kośla- we, piętowo-koślawe, końskie i piętowe spotyka się znacznie rzadziej.

Może się zdarzyć, że każda stopa noworodka wykazuje odrębny typ wady, np. stopa prawa jest końsko-szpotawa, lewa — koślawo-płaska.

Wrodzone stopy końsk o-s z p o t a w e (pedes equinovari congeniti, ryc. 11-0). Tę drugą po wrodzonym zwichnięciu stawu biodrowego najczęstszą wadę wrodzoną widzimy częściej u chłopców aniżeli

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Długotrwałe nadciśnienie

Chory z zaawansowanym, długotrwałym nadciśnieniem źle reaguje na leki gwałtownie obniżające ciśnienie (diazoksyd, trimetafan). Ścianki naczyń poddawane stałej presji wysokiego...

Zamknij