ZABURZENIA WZROSTU

Wzrost człowieka zależy od szybkości rośnięcia oraz od czasu jego trwania. Wzrost kończy się wskutek powstania lcościozrostu trzonowo- nasadowego w miejscu chrząstki wzrostowej. Średnia ostateczna wysokość jest rozmaita u różnych ludów. Nawet po uwzględnieniu płci i rasy otrzymujemy duży rozrzut pomiarów, co stwarza bardzo szerokie granice tzw. normy u dorosłych. Jeszcze trudniej ustalić aktualną normę u dzieci, a zwłaszcza rokować co do ostatecznego wzrostu. Założenie dopuszczalnych odchyleń o 5% w stosunku do norm tabelarycznych jest zbyt daleko idącym uproszczeniem — więcej daje obserwacja krzywej rozwojowej danego dziecka.

Tzw. normy wagi i wzrostu dzieci nadają się do oceny indywidualnego rozwoju jedynie wówczas, jeżeli są aktualnie opracowane i odnoszą się do danej populacji. Tabele wagi i wzrostu podają średnie pomiarów jednorodnych grup dziecięcych. Dla właściwej oceny różnicy między wzrostem danego dziecka a normami tabularycznymi winniśmy znać wielkości odchyleń standartowych (o.s.) tych norm. Wzrost dziecka uważamy jako: średni (normosomia), jeżeli odchylenie nie przekracza 1 o. s. normy wysoki, jeżeli mieści się między 1 o. s. — 2 o. s. powyżej normy bardzo wysoki (hypersomia), jeżeli mieści się między 2 o. s. 3 o. s. powyżej normy olbrzymi (gigantismns), jeżeli przekracza normę o ponad 3 o. s. niski, o ile mieści się między 1 o. s. — 2 o. s. poniżej normy bardzo niski (hyposomia), o ile mieści się między 2 o. s. — 3 o. s. poniżej normy

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Stan dysplazji

Na zwartość stawu wpływa głębokość panewki, jej pochylenie, dalej kąt ustawienia szyjki kości udowej w stosunku do trzonu, mniej lub...

Zamknij